Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul resurselor financiare a instituțiilor publice din România (Susţinerea tezei este suspendată. Data susţinerii va fi anunţata adăugător)


Autor: Iagăr Mariana Lucica
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Victoria Ganea
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul Naţional de Cercetări Economie al AŞM
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 iulie 2017 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.69 Mb / în română

Teza

CZU 005:330 (043.2)

Adobe PDF document 2.87 Mb / în română
126 pagini


Cuvinte Cheie

management, gestionare financiară, echilibru, integrare europeană, proces bugetar, reforme, perspective

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie, figuri, tabele, formule şi anexe. Cercetările efectuate sunt reflectate în 8 publicaţii ştiinţifice.

Domeniul de studii: management.

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică şi metodologică a gestionării resurselor financiare prin identificarea aspectelor maximal eficiente care vor contribui la consolidarea managementului resurselor financiare a instituțiilor publice din România.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării rezidă în: aprofundarea ştiinţifică a abordărilor teoretice privind eficienţa gestionării resurselor; identificarea mecanismelor de finanţare care stau la baza instituțiilor publice din România; elaborarea prognozelor prospective în vederea optimizării resurselor instituţiilor publice; elaborarea şi validarea modelului logico-descriptiv în scopul eficientizării procesului bugetar; stabilirea posibilităţilor de modernizare a procesului bugetar în România.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză constă în eficientizarea mecanismului de gestionare a resurselor financiare în scopul identificării posibilităților optimale de consolidare a managementului resurselor financiare a instituțiilor publice din România.

Semnificaţia teoretică a tezei se impune printr-o abordare teoretică și metodică complexă cu referire la sursa de proveniență a veniturilor bugetare, și nu în ultimul rând la politicile financiare la nivelul țării noastre cât și la nivelul Uniunii Europene.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă din utilitatea instrumentelor, procedurilor și metodelor elaborate de autor la nivelul instituțiilor publice, care pot fi utilizate și de către organele centrale de stat pentru adoptarea unor decizii financiare benefice.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost prezentate, apreciate pozitiv şi implementate în activitatea următoarele instituții publice: Curtea de Conturi, Primăria, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului etc. Concomitent, cercetările pot fi utile în completarea cursurilor universitare şi postuniversitare la disciplinele de specialitate.

Cuprins


1. Aspecte metodologice privind gestionarea sistemului resurselor financiare publice
  • 1.1. Bazele conceptuale privind gestionarea resurselor financiare și rolul autorităților implicate în procesul bugetar
  • 1.2. Abordarea sistemică a eficienţei cheltuielilor bugetare în contextul bugetării pe bază de performanţă
  • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. Gestionarea managerială a procesului de asigurare cu resurse financiare în Uniunea Europeană și România
  • 2.1. Evaluarea tendințelor de modificare a politicilor bugetare și generalizarea experienței țărilor europene
  • 2.2. Estimarea posibilităților gestionării eficiente a procesului de asigurare cu resurse financiare prin utilizarea controlului financiar public
  • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. Eficiența managementului resurselor financiare în cadrul autorităţii publice centrale
  • 3.1. Determinarea cerințelor moderne europene în domeniul politicilor bugetare și implementarea lor în practica economică a României
  • 3.2. Elaborarea modelului logico-descriptiv de optimizare a gestionării bugetului instituțiilor publice
  • 3.3. Măsuri de creștere a capacității de absorbție a fondurilor europene - sursă majoră de investiții în infrastructura României
  • 3.4. Concluzii la capitolul 3

Concluzii generale și recomandări