Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Asigurarea informaţională a sferei ştiinţei şi inovării


Articolul 114. Subiectele raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

Sînt subiecte ale raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice autorităţile publice, persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma juridică de organizare, recunoscute în calitate de:

 1. autori (coautori) de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 2. alţi titulari de drept decît cei indicaţi la lit. a);
 3. producători (furnizori) de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 4. beneficiari de informaţii ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 115. Obiectele informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

(1) Sînt obiecte ale informaţiilor ştiinţifico-tehnologice rezultatele activităţii din sfera ştiinţei şi inovării puse în circuitul social prin publicaţii, invenţii şi tehnologii, resursele şi sistemele din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.

(2) Rezultat al muncii intelectuale, informaţiile ştiinţifico-tehnologice sînt un bun patrimonial al societăţii şi condiţia primordială a eficientizării activităţii intelectuale, inclusiv a creaţiei ştiinţifice şi tehnice.

(3) Dreptul de obţinere, colectare, stocare, prelucrare, utilizare şi diseminare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice este reglementat de legislaţia în vigoare.

Articolul 116. Politica de stat privind informaţiile ştiinţifico-tehnologice

(1) Statul garantează persoanelor fizice şi persoanelor juridice cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare realizarea dreptului de a obţine, colecta, stoca, prelucra, utiliza şi disemina informaţii ştiinţifico-tehnologice, precum şi protecţia drepturilor şi intereselor titularilor de acest drept împotriva accesului neautorizat la astfel de informaţii.

(2) Întru reglementarea şi dezvoltarea domeniului informaţiilor ştiinţifico-tehnologice, statul, în persoana autorităţilor publice, exercită următoarele atribuţii principale:

 1. elaborarea şi adoptarea de acte legislative şi de alte acte normative;
 2. ajustarea materialelor privind informaţiile ştiinţifico-tehnologice la standardele internaţionale;
 3. dezvoltarea unei infrastructuri pertinente şi implementarea de tehnologii informaţionale performante;
 4. crearea de condiţii pentru extinderea şi intensificarea schimburilor de informaţii între savanţi şi specialişti din ţară şi străinătate, pentru participarea lor la conferinţe, simpozioane, seminare şi expoziţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, pentru editarea de reviste ştiinţifice naţionale;
 5. crearea de resurse ale sistemului naţional de informaţii ştiinţifico-tehnologice şi asigurarea integrităţii lor;
 6. susţinerea financiară şi asistarea tehnologică a infrastructurii sistemului de informaţii ştiinţifico-tehnologice, conform legislaţiei în vigoare;
 7. crearea unui mediu favorabil diseminării, absorbţiei şi valorificării informaţiilor ştiinţifico-tehnologice în ştiinţă, producţie şi învăţămînt;
 8. garantarea dreptului de acces liber şi nediscriminatoriu la resursele de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 9. pregătirea şi perfecţionarea cadrelor în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice;
 10. integrarea în circuitul informaţional mondial, inclusiv prin schimb interstatal de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 11. crearea de condiţii sociale şi de drept pentru eficientizarea activităţii centrelor informaţionale specializate, a bibliotecilor şi a altor structuri de stat şi structuri neguvernamentale, care să contribuie la formarea şi utilizarea resurselor de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 12. analiza şi evaluarea tendinţelor de dezvoltare a domeniului informaţiilor ştiinţifico-tehnologice, coordonarea lucrărilor de elaborare a standardelor în domeniul informaţional, de documentare şi biblioteconomic.

(3) Statul asigură condiţii pentru obţinerea şi utilizarea informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 117. Monitorizarea activităţilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

(1) Politica de stat în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice este elaborată şi promovată de Guvern şi de comunitatea ştiinţifică în persoana Academiei de Ştiinţe. Organele centrale de specialitate participă la realizarea politicii de stat privind informaţiile ştiinţifico-tehnologice în măsura competenţei lor.

(2) Academia de Ştiinţe:

 1. organizează şi coordonează activitatea organizaţiilor de informaţii ştiinţifico-tehnologice, exercită controlul asupra utilizării raţionale a mijloacelor bugetare şi asupra respectării legislaţiei în vigoare ce ţine de domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice, evaluează şi acreditează aceste organizaţii;
 2. elaborează strategia schimbului de informaţii ştiinţifico-tehnologice cu alte state, efectuează integrarea proiectelor naţionale din domeniul extensiunii cunoştinţelor şi al diseminării informaţiilor ştiinţifico-tehnologice în circuitele internaţionale;
 3. susţine activitatea de valorificare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice în vederea promovării unei dezvoltări social-economice durabile a ţării şi sporirii competitivităţii produselor naţionale pe piaţa mondială.

(3) Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării care activează în cadrul Academiei de Ştiinţe şi/sau sînt finanţate de la bugetul de stat sînt obligate să înregistreze la Agenţia de Stat rezultatele activităţii în sfera ştiinţei şi inovării, confirmate de consiliile lor ştiinţifice.

(4) Autorul (coautorul) unei informaţii ştiinţifico-tehnologice deţine drepturile asupra rezultatelor activităţii sale realizate din mijloace proprii.

(5) Titular de drept al informaţiei ştiinţifico-tehnologice create din mijloace bugetare şi extrabugetare devine autorul informaţiei dacă, în cazul comercializării ei, statului i se atribuie 10% din suma obţinută. Chiar şi în cazul încheierii unui contract, statului trebuie să îi revină cel puţin 10% din suma obţinută prin comercializare.

(6) Titularul de drept al informaţiilor ştiinţifico-tehnologice achiziţionate din mijloace de la bugetul de stat este statul în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu contractele încheiate.

(7) Titularul de drept al informaţiei ştiinţifico-tehnologice create sau achiziţionate din mijloace proprii, altele decît mijloacele de la bugetul de stat, este persoana fizică sau persoana juridică ce a primit acest drept în bază de contract.

Articolul 118. Raporturile subiectelor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

(1) Raporturile dintre autorul (coautorul) sau un alt titular de drept şi producătorul (furnizorul) şi intermediarul de informaţii ştiinţifico-tehnologice sînt reglementate de contractul încheiat între ei, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Modalitatea obţinerii de către beneficiar a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice se stabileşte de organele centrale de specialitate şi de autor (coautor) sau de un alt titular de drept, conform legislaţiei în vigoare şi contractului.

(3) Beneficiarul de informaţii ştiinţifico-tehnologice răspunde, conform legislaţiei în vigoare, pentru încălcarea drepturilor autorului (coautorului) sau ale unui alt titular de drept.

(4) Beneficiarul nu este în drept să transmită unui terţ informaţiile ştiinţifico-tehnologice obţinute dacă legislaţia sau contractul pe care l-a încheiat cu autorul (coautorul) sau cu un alt titular de drept al informaţiilor nu prevede altfel.

Articolul 119. Drepturile subiectelor raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice au dreptul la informaţii ştiinţifico-tehnologice şi la sursele lor de documentare.

(2) Titularul de drept poate utiliza informaţii ştiinţifico-tehnologice la necesitate, sub orice formă şi în orice modalitate, dacă faptul nu contravine legislaţiei în vigoare.

(3) În interesul securităţii naţionale, exercitarea dreptului la informaţii ştiinţifico-tehnologice şi la sursele lor de documentare poate fi supusă unor restricţii vizînd respectarea confidenţialităţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(4) Intermediarul poate furniza beneficiarului, cu autorizarea autorului (coautorului) sau a unui alt titular de drept, informaţii ştiinţifico-tehnologice.

(5) Cetăţenii străini şi apatrizii, persoanele juridice străine au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice ca şi cetăţenii Republicii Moldova şi persoanele ei juridice dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

Articolul 120. Obligaţiile subiectelor raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice antrenate în obţinerea, colectarea, stocarea, prelucrarea, utilizarea şi diseminarea informaţiilor ştiinţifico-tehnologice sînt obligate să asigure integritatea şi protecţia datelor pentru a evita denaturarea, distrugerea sau comunicarea acestor informaţii unor terţi neautorizaţi.

(2) Fără a prejudicia dreptul la informaţiile ştiinţifico-tehnologice şi la sursele lor de documentare, în condiţiile stabilite în contracte, subiectele raporturilor din domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice au obligaţia de a păstra caracterul confidenţial al informaţiilor care le sînt comunicate cu titlu confidenţial, purtînd, pentru divulgarea lor, răspundere conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 121. Organizaţiile de informaţii ştiinţifico-tehnologice

(1) Organizaţii de informaţii ştiinţifico-tehnologice sînt subdiviziunile şi centrele de informaţii ştiinţifice, întreprinderile şi organizaţiile specializate şi subdiviziunile lor, fondurile şi bibliotecile ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice, alte persoane juridice, cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, al căror obiect de activitate este asigurarea beneficiarilor cu informaţii ştiinţifico-tehnologice.

(2) Structura şi funcţiile organizaţiilor de informaţii ştiinţifico-tehnologice de drept public sînt determinate de către Academia de Ştiinţe, de comun acord cu organele centrale de specialitate.

(3) Structura şi funcţiile organizaţiilor de informaţii ştiinţifico-tehnologice de drept privat sînt stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 122. Atribuţiile organizaţiei de informaţii ştiinţifico-tehnologice

În funcţie de nivelul şi sfera deservită, organizaţia de informaţii ştiinţifico-tehnologice are următoarele atribuţii:

 1. obţinerea, colectarea, stocarea, prelucrarea, utilizarea şi diseminarea informaţiilor ştiinţifico-tehnologice;
 2. monitorizarea, înregistrarea şi evidenţa lucrărilor din sfera ştiinţei şi inovării, finanţate de la bugetul de stat şi din alte surse, inclusiv în cadrul proiectelor internaţionale;
 3. depunerea în fondul Centrului informaţional a manuscriselor de lucrări ştiinţifice cu o arie restrînsă de răspîndire şi schimbul unor astfel de lucrări cu alte ţări;
 4. formarea, în baza resurselor naţionale şi străine, a resurselor şi a sistemelor de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 5. crearea de registre, baze şi bănci de date, de fonduri de informaţii ştiinţifico-tehnologice pe baza selectării datelor din resurse naţionale şi străine;
 6. prelucrarea resurselor primare, crearea pe această bază a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice de analiză şi de sinteză pentru autorităţile publice şi pentru persoanele fizice şi juridice;
 7. asigurarea accesului liber la resursele de informaţii ştiinţifico-tehnologice;
 8. respectarea integrităţii şi confidenţialităţii informaţiilor;
 9. publicarea şi diseminarea informaţiilor referative, de semnal şi de sinteză, acordarea de servicii informaţionale;
 10. asistenţa metodică şi metodologică în domeniul diseminării informaţiilor ştiinţifico-tehnologice şi extensiunii cunoştinţelor în diverse domenii;
 11. implementarea tehnologiilor informaţionale internaţionale.

Articolul 123. Resursele de informaţii ştiinţifico-tehnologice

(1) Orice informaţie ştiinţifică şi ştiinţifico-tehnologică destinată utilizării, fixată în baze şi bănci de date, în fonduri documentare şi literare, reprezintă o resursă de informaţii ştiinţifico-tehnologice.

(2) Resursele de informaţii ştiinţifico-tehnologice, create în baza proprietăţii publice şi a celei private, servesc drept bază pentru crearea unui spaţiu informaţional unic şi realizarea politicii de stat privind informaţiile ştiinţifico-tehnologice.

(3) În componenţa resurselor de informaţii ştiinţifico-tehnologice pot fi incluse şi resursele create în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(4) Resursele de informaţii ştiinţifico-tehnologice trebuie să asigure tuturor cetăţenilor, indiferent de locul lor de muncă, accesul la date exacte ce reflectă nivelul de dezvoltare al sferei ştiinţei şi inovării.

Articolul 124. Formarea pieţei de produse informaţionale ştiinţifico-tehnologice

(1) Realizate sub formă de produse informaţionale, informaţiile ştiinţifico-tehnologice au statut de marfă.

(2) Piaţa produselor informaţionale ştiinţifico-tehnologice se formează conform reglementărilor stabilite de legislaţia în vigoare.

(3) Persoanele fizice şi persoanele juridice cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare sînt parteneri egali pe piaţa produselor informaţionale ştiinţifico-tehnologice.