Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Protecţia proprietăţii intelectuale


Articolul 106. Noţiuni generale

(1) Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – Agenţia de Stat) organizează şi efectuează protecţia juridică a proprietăţii intelectuale sub formă de proprietate industrială, drepturi de autor şi de drepturi conexe pe teritoriul Republicii Moldova, are statut de întreprindere de stat şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile autogestiunii şi autofinanţării.

(2) Agenţia de Stat este persoană juridică, dispune, în condiţiile legii, de balanţă autonomă şi de conturi bancare (inclusiv valutare), de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa, de formulare cu antet.

(3) Agenţia de Stat este independentă în adoptarea de hotărîri privind protecţia juridică a obiectelor de proprietate intelectuală. Aceste hotărîri pot fi atacate în Comisia de apel a Agenţiei de Stat, în arbitrajul specializat sau pe cale judiciară.

(4) Agenţia de Stat eliberează, în numele statului, titluri de protecţie.

(5) Agenţia de Stat reprezintă Republica Moldova în Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală, în alte organizaţii internaţionale şi organizaţii interstatale pentru protecţia proprietăţii intelectuale, întreţine relaţii de cooperare cu ele în domeniu.

Articolul 107. Cadrul juridic

Agenţia de Stat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu prezentul cod, cu alte acte legislative, cu decretele Preşedintelui Republicii Moldova, cu hotărîrile şi ordonanţele Guvernului, cu tratatele internaţionale privind proprietatea intelectuală la care Republica Moldova este parte.

Articolul 108. Funcţiile Agenţiei de Stat

Agenţia de Stat:

 1. elaborează propuneri referitoare la politica de stat şi la cadrul normativ-legislativ privind protecţia proprietăţii intelectuale, precum şi propuneri vizînd perfecţionarea legislaţiei naţionale în domeniu;
 2. organizează şi gestionează sistemul naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova şi cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
 3. elaborează propuneri privind dezvoltarea sistemului naţional de protecţie a proprietăţii intelectuale şi exercită supravegherea asupra executării şi respectării legislaţiei Republicii Moldova şi a tratatelor internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte;
 4. administrează, păstrează, dezvoltă şi comercializează bazele de date în domeniul proprietăţii intelectuale prin schimburi internaţionale şi achiziţii, asigură accesul, inclusiv automatizat, la bazele de date naţionale şi străine;
 5. elaborează, coordonează şi execută programele de dezvoltare şi acordurile de colaborare cu alte ţări sau cu organizaţii internaţionale în domeniul său de activitate;
 6. elaborează şi implementează programe de formare teoretică şi practică şi de perfecţionare a specialiştilor în domeniul proprietăţii intelectuale;
 7. înregistrează rezultatele cercetărilor ştiinţifice (obiecte ale proprietăţii intelectuale) ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
 8. elaborează şi execută programe de implementare a proprietăţii intelectuale, de stimulare a activităţii în sfera ştiinţei şi inovării;
 9. exercită alte funcţii şi prestează servicii aferente în domeniu în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 109. Atribuţiile Agenţiei de Stat în domeniul proprietăţii industriale

Agenţia de Stat:

 1. recepţionează şi supune expertizei cererile privind eliberarea titlurilor de protecţie pentru obiectele proprietăţii industriale;
 2. gestionează registrele naţionale de cereri şi titluri de protecţie acordate pentru invenţii, pentru noi soiuri de plante şi rase de animale, pentru mărci de produse şi servicii, pentru denumiri de origine ale produselor, pentru desene şi modele industriale, pentru modele de utilitate, pentru topografii ale circuitelor integrate, pentru alte obiecte ale proprietăţii industriale, registrele naţionale ale contractelor de licenţă şi cesiune, ale reprezentanţilor şi consilierilor în domeniul proprietăţii industriale;
 3. administrează, conservă şi completează Colecţia naţională de brevete prin achiziţii şi schimburi de informaţie cu organizaţii internaţionale şi oficii de proprietate intelectuală din străinătate;
 4. examinează şi înregistrează contractele de licenţă, de cesiune, de gaj şi de franchising a drepturilor privind obiectele proprietăţii industriale;
 5. instituie Comisia de apel pentru examinarea contestaţiilor ce ţin de protecţia proprietăţii industriale, aprobă regulamentul şi organizează activitatea ei;
 6. elaborează, publică şi difuzează descrierile brevetelor de invenţie;
 7. elaborează, publică şi difuzează Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, revista de proprietate intelectuală „Intellectus”, alte publicaţii în domeniu;
 8. organizează, certifică şi autorizează activitatea reprezentanţilor, consilierilor şi evaluatorilor în domeniul proprietăţii industriale;
 9. acordă solicitanţilor, la cerere sau în mod planificat, servicii sau asistenţă de specialitate în domeniul proprietăţii industriale;
 10. verifică şi confirmă la cerere calculele evaluării proprietăţii industriale în întreprinderi, instituţii şi organizaţii;
 11. efectuează, la cerere, expertiza de domeniu a tematicii şi rezultatelor tehnico-ştiinţifice.

Articolul 110. Atribuţiile Agenţiei de Stat în domeniul dreptului de autor şi drepturilor conexe

Agenţia de Stat:

 1. asigură protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale autorilor, titularilor dreptului de autor şi ai drepturilor conexe, precum şi ale succesorilor lor de drept în teritoriul Republicii Moldova şi peste hotare;
 2. acordă asistenţă juridică autorilor şi titularilor dreptului de autor şi ai drepturilor conexe, adoptă măsurile de rigoare pentru prevenirea încălcărilor şi restabilirea drepturilor violate;
 3. înscrie în Registrul de stat operele protejate de dreptul de autor;
 4. acumulează informaţii şi creează baze de date privind repertoriul de opere şi listele autorilor din Republica Moldova ale căror drepturi patrimoniale sînt gestionate în mod colectiv;
 5. elaborează, în modul stabilit, tarifele minime ale remuneraţiei de autor;
 6. monitorizează activitatea organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale;
 7. familiarizează cetăţenii altor ţări cu lucrările de valoare din sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv din domeniul literaturii şi artei, ale unor autori din Republica Moldova;
 8. acordă asistenţă specializată persoanelor fizice şi persoanelor juridice în vederea stabilirii de relaţii contractuale pentru valorificarea în ţară şi străinătate a operelor protejate de dreptul de autor şi de drepturile conexe;
 9. administrează drepturile patrimoniale ale autorilor, ale titularilor dreptului de autor şi drepturilor conexe, precum şi ale succesorilor lor de drept care nu au transmis drepturile lor patrimoniale către alte organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale;
 10. mediază încheierea de contracte şi încheie contracte cu persoane fizice şi juridice străine (dacă este autorizată expres în acest sens de autorul sau de titularul drepturilor) privind valorificarea peste hotare a creaţiilor autorilor din Republica Moldova, mediază încheierea de contracte şi încheie contracte cu titulari de drepturi străini (dacă este autorizată expres în acest sens de către beneficiari) privind valorificarea pe teritoriul Republicii Moldova a creaţiilor de autori străini;
 11. apără drepturile autorilor şi titularilor de drepturi conexe străini în cazul valorificării creaţiei lor în ţara noastră dacă statul în care domiciliază este parte la tratatele internaţionale la care şi Republica Moldova este parte sau dacă ţara noastră a încheiat cu statul respectiv tratate bilaterale în domeniu;
 12. elaborează, în comun cu organizaţiile interesate, contracte-model de autor şi le aprobă;
 13. elaborează, editează şi difuzează din contul unor mijloace speciale buletine informative, instrucţiuni şi materiale explicative vizînd domeniul protecţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe;
 14. acordă sprijin la constituirea în domeniul ocrotirii dreptului de autor şi drepturilor conexe a unor organizaţii de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale şi/sau la reorganizarea lor;
 15. solicită şi primeşte de la ministere, departamente, servicii de stat, întreprinderi, instituţii şi organizaţii informaţiile necesare exercitării atribuţiilor sale, precum şi date despre modul în care acestea folosesc creaţiile literare, muzicale, de artă plastică, date din domeniul informaticii etc., protejate de dreptul de autor şi de drepturile conexe;
 16. solicită şi primeşte spre examinare din partea organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale dările de seamă anuale, aprobate de adunarea generală a asociaţilor, şi raportul comisiei de revizie privind gestiunea economică şi financiară şi folosirea remuneraţiei de autor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 17. înaintează, în modul stabilit, organelor abilitate propuneri privind aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării drepturilor de autor şi drepturilor conexe;
 18. înaintează acţiuni în instanţele judecătoreşti atît în numele unor autori sau titulari ai drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe (la solicitarea lor), cît şi în numele Agenţiei de Stat;
 19. încheie procese-verbale şi cere restabilirea drepturilor de autor şi drepturilor conexe violate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 111. Administrarea Agenţiei de Stat

(1) Administrarea Agenţiei de Stat se efectuează de către directorul general, numit şi eliberat din funcţie de Guvern, la propunerea preşedintelui Academiei de Ştiinţe.

(2) Directorul general are 2 vicedirectori generali, numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de Guvern, la propunerea directorului general.

(3) Structura şi statutul Agenţiei de Stat se aprobă de Guvern, la propunerea directorului general.

(4) În absenţa directorului general, funcţiile acestuia le îndeplineşte unul dintre vicedirectorii generali.

Articolul 112. Directorul general

Directorul general:

 1. organizează activitatea Agenţiei de Stat şi este responsabil de buna ei desfăşurare;
 2. acţionează fără procură în numele Agenţiei de Stat, o reprezintă în relaţiile cu persoanele fizice şi persoanele juridice atît în Republica Moldova, cît şi în străinătate;
 3. dispune de bunurile Agenţiei de Stat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul cod;
 4. încheie în numele Agenţiei de Stat tranzacţii, acorduri, contracte, alte acte juridice atît în Republica Moldova, cît şi în străinătate;
 5. emite ordine şi dispoziţii;
 6. angajează şi eliberează din funcţie, aplică sancţiuni disciplinare şi măsuri de stimulare, conform legislaţiei în vigoare;
 7. exercită alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 113. Patrimoniul Agenţiei de Stat

(1) Patrimoniul Agenţiei de Stat este proprietate de stat şi se formează din:

 1. aportul în natură al fondatorilor;
 2. investiţii capitale;
 3. beneficiul obţinut din comercializarea producţiei, executarea de lucrări, prestarea de servicii, din alte genuri de activitate economică;
 4. cote de amortizare;
 5. credite bancare şi alte credite;
 6. taxe, inclusiv în valută;
 7. alte surse legale (inclusiv donaţii şi sponsorizări).

(2) Agenţia de Stat foloseşte mijloacele virate la conturile sale sub formă de taxe, inclusiv cele în valută străină, pentru dotarea sa tehnică, crearea unui sistem automatizat şi fond de informare brevetară şi utilizarea acestora, pentru salarizarea, pregătirea şi stimularea personalului, a sferei ştiinţei şi inovării.