Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Instituţia administraţiei publice centrale pentru acreditare şi atestare


Articolul 90. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (în continuare – Consiliul Naţional), cu statut de persoană juridică, este instituţia administraţiei publice centrale în domeniul evaluării şi acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi al atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare.

Articolul 91. Cadrul juridic al activităţii Consiliului Naţional

Consiliul Naţional activează în conformitate cu Constituţia, cu prezentul cod şi cu alte acte legislative ale Republicii Moldova, cu decretele Preşedintelui Republicii Moldova, cu hotărîrile şi ordonanţele Guvernului, cu tratatele internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.

Articolul 92. Principiile activităţii Consiliului Naţional

Activitatea Consiliului Naţional se bazează pe principiul:

 1. obiectivităţii;
 2. legalităţii;
 3. imparţialităţii;
 4. utilităţii şi disponibilităţii publice;
 5. confidenţialităţii;
 6. transparenţei.

Articolul 93. Structura şi conducerea Consiliului Naţional

(1) În cadrul Consiliului Naţional activează Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic.

(2) Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării are 17 membri, 6 dintre care sînt înaintaţi de preşedintele Academiei de Ştiinţe, 6 sînt reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt superior înaintaţi de Guvern, iar 4 sînt reprezentanţi din oficiu ai acestuia.

(3) Comisia de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic are 17 membri, 8 dintre care sînt înaintaţi de preşedintele Academiei de Ştiinţe, iar 8 sînt reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt superior înaintaţi de Guvern.

(4) Conducerea Consiliului Naţional este exercitată de preşedinte, de 2 vicepreşedinţi, unul dintre care este conducător al Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, iar celălalt al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic, precum şi de un secretar ştiinţific.

(5) Prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova se aprobă componenţa nominală a Consiliului Naţional şi se numesc, pe un termen de 4 ani (dar cel mult pentru două termene consecutive), preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul ştiinţific.

(6) Preşedintele Consiliului Naţional:

 1. este responsabil de întreaga activitate a Consiliului Naţional;
 2. reprezintă interesele Consiliului Naţional în relaţii cu alte organizaţii;
 3. coordonează activitatea Consiliului Naţional şi a aparatului administrativ;
 4. emite ordine privind atestarea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare;
 5. semnează hotărîrile privind acreditarea sau neacreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma juridică de organizare;
 6. este abilitat cu dreptul de a modifica structura aparatului administrativ, în limitele fondului de salarizare şi ale personalului scriptic.

(7) În absenţa preşedintelui Consiliului Naţional, atribuţiile acestuia sînt exercitate de un vicepreşedinte.

Articolul 94. Organul suprem al Consiliului Naţional

(1) Organul suprem al Consiliului Naţional este şedinţa plenară comună a Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi a Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic.

(2) Şedinţa plenară comună se convoacă cel puţin de două ori pe an de către preşedintele Consiliului Naţional sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Naţional. Hotărîrile şedinţei plenare comune asupra cazurilor litigioase sînt definitive.

(3) Şedinţa plenară comună:

 1. examinează problemele politicii de stat în domeniul acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării şi al atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare;
 2. trasează direcţiile principale de activitate ale Consiliului Naţional;
 3. prezintă Guvernului spre aprobare proiectul nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice şi al altor acte normative.

Articolul 95. Aparatul administrativ al Consiliului Naţional

(1) Aparatul administrativ al Consiliului Naţional include:

 1. direcţia generală de evaluare şi acreditare;
 2. direcţia generală de atestare;
 3. direcţia generală de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare;
 4. secţii în componenţa direcţiilor generale.

(2) Funcţionarii aparatului administrativ al Consiliului Naţional care au grade şi titluri ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice beneficiază de aceleaşi facilităţi ca şi cercetătorii ştiinţifici ai Academiei de Ştiinţe dacă practică activităţi ştiinţifice.