Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Statutul juridic al organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării


Articolul 127. Dispoziţii generale

(1) Organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării sînt autonome în:

 1. stabilirea structurii lor şi a mecanismelor de funcţionare;
 2. alegerea metodelor şi mijloacelor de activitate;
 3. stabilirea de relaţii contractuale cu persoane fizice şi persoane juridice.

(2) Reorganizarea sau lichidarea organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării se efectuează în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

(3) Prin actul de înfiinţare sau de reorganizare a organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării se stabilesc: denumirea, domeniul de activitate, organul coordonator, sediul şi patrimoniul şi se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare.

(4) În cazul reorganizării organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, se asigură continuitatea cercetărilor ştiinţifice şi nu se admite înstrăinarea bazei sale experimentale.

(5) În cazul lichidării organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, prin decizie a organului ierarhic superior, patrimoniul se transmite unei alte organizaţii de drept public de acelaşi profil.

Articolul 128. Principalele funcţii ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

Organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării:

 1. efectuează cercetări ştiinţifice fundamentale, lucrări experimentale şi tehnologice, orientate spre obţinerea şi implementarea în circuitul economic a unor produse, servicii şi procese noi sau perfecţionate;
 2. elaborează tehnologii avansate în cadrul direcţiilor ştiinţifice ce ţin de domeniul de activitate al organizaţiei;
 3. pregăteşte cadre prin studii universitare, postuniversitare şi de perfecţionare;
 4. elaborează recomandări pentru utilizarea rezultatelor investigaţiilor şi contribuie la implementarea lor în economia naţională;
 5. efectuează expertize şi avize, inclusiv contra plată asupra materialelor ce ţin de profilul organizaţiei;
 6. efectuează investigaţii de marketing şi organizează pieţe de desfacere a produselor, serviciilor şi a proceselor, noi sau perfecţionate;
 7. asigură echiparea tehnică şi organizarea procesului de producţie;
 8. asigură testarea, certificarea şi standardizarea unor produse, servicii şi procese noi sau perfecţionate;
 9. creează şi dezvoltă infrastructura sferei ştiinţei şi inovării;
 10. efectuează pregătirea, reciclarea şi perfecţionarea cadrelor;
 11. asigură protecţia, cesionarea şi obţinerea dreptului asupra obiectelor proprietăţii intelectuale, asupra informaţiilor ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi tehnologice confidenţiale;
 12. finanţează activitatea din sfera ştiinţei şi inovării, inclusiv prin investire în proiecte şi programe;
 13. desfăşoară alte activităţi legale în sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 129. Atribuţiile organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

Organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării:

 1. stabileşte structura sa şi mecanismele de funcţionare, conform cadrului legal, alege metodele de activitate;
 2. determină direcţiile activităţii sale în conformitate cu politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării şi cu tendinţele de dezvoltare a ştiinţei mondiale;
 3. susţine şi dezvoltă baza tehnico-ştiinţifică şi cea experimentală;
 4. beneficiază de dreptul la risc motivat în activitatea din sfera ştiinţei şi inovării;
 5. participă la diferite concursuri pentru obţinerea finanţării sferei ştiinţei şi inovării;
 6. dezvoltă legături directe cu organizaţii similare din sfera ştiinţei şi inovării din ţară şi din străinătate;
 7. intră în organizaţii (asociaţii), înfiinţează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, filiale şi centre în comun cu alte organizaţii;
 8. editează lucrări şi reviste ştiinţifice;
 9. creează bănci de date tehnico-ştiinţifice, organizează manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 10. promovează activitatea de inovaţie şi stimulează valorificarea realizărilor ştiinţifice şi ştiinţifico-tehnologice;
 11. participă la diferite programe ştiinţifice internaţionale şi încheie contracte cu organizaţii internaţionale;
 12. deleagă colaboratorii, inclusiv peste hotare, în interes de serviciu sau la manifestări ştiinţifice;
 13. stimulează creativitatea ştiinţifică, organizează cursuri de perfecţionare şi de recalificare a specialiştilor în domeniu, atestă personalul său, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 14. creează organizaţii experimentale, tehnologice şi de inovare, cu diverse forme de organizare şi finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 15. informează opinia publică, Academia de Ştiinţe şi autorităţile publice despre punctul său de vedere asupra problemelor dezvoltării ştiinţei şi societăţii;
 16. antrenează în activitatea sa cetăţeni străini şi apatrizi.

Articolul 130. Responsabilitatea organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

Organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării este responsabilă de:

 1. nivelul şi calitatea investigaţiilor sale ştiinţifice;
 2. metodele şi mijloacele de activitate;
 3. relaţiile contractuale stabilite cu persoane juridice şi persoane fizice din ţară şi din străinătate;
 4. protecţia şi valorificarea obiectelor proprietăţii intelectuale produse în cadrul său;
 5. tehnica de securitate a muncii, conform cadrului legal existent;
 6. menţinerea şi gestionarea patrimoniului;
 7. efectuarea unor cercetări care ar putea avea repercusiuni negative asupra omului, societăţii sau mediului.

Articolul 131. Tipurile şi structura organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

(1) În funcţie de statutul lor ştiinţific, organizatoric şi social, organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării se împart în următoarele tipuri:

 1. institut de cercetare-dezvoltare cu filiale;
 2. întreprindere de cercetare-dezvoltare;
 3. întreprindere de inovare;
 4. centru ştiinţific;
 5. centru de inovaţie;
 6. staţie ştiinţifică;
 7. laborator ştiinţific independent;
 8. instituţie de învăţămînt superior şi structuri ale ei în sfera ştiinţei şi inovării;
 9. asociaţie din sfera ştiinţei şi inovării;
 10. fond ştiinţific;
 11. fond de inovaţie;
 12. instituţie financiară pentru susţinerea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării;
 13. parc tehnologic şi tehnopolis;
 14. muzeu ştiinţific;
 15. bibliotecă ştiinţifică;
 16. arhivă ştiinţifică;
 17. editură ştiinţifică;
 18. alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării.

(2) Structura organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, elaborată în conformitate cu direcţiile strategice din sfera ştiinţei şi inovării, este propusă de director, examinată şi aprobată de consiliul ştiinţific şi confirmată de Consiliul Suprem prin coordonare, după caz, cu organul central de specialitate.

(3) Subdiviziunile organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării sînt stabilite în statutul organizaţiei şi/sau în alte acte normative.

Articolul 132. Crearea de colective temporare în sfera ştiinţei şi inovării

(1) Pentru executarea unor lucrări concrete, organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării poate crea colective ştiinţifice temporare.

(2) Pot fonda colective ştiinţifice temporare persoanele fizice şi persoanele juridice cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare, inclusiv internaţionale şi străine.

(3) Conducătorul colectivului ştiinţific temporar este numit de fondatori şi/sau de directorul organizaţiei.

Articolul 133. Personalul organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

(1) Activitatea organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării este exercitată de următoarele categorii de personal:

 1. personal din sfera ştiinţei şi inovării;
 2. personal ştiinţifico-didactic;
 3. personal auxiliar;
 4. personal de conducere.

(2) Statutul juridic al personalului din sfera ştiinţei şi inovării este stabilit în capitolul X.

(3) Statutul juridic al personalului ştiinţifico-didactic este stabilit de legislaţia cu privire la învăţămînt.

(4) Statutul juridic al personalului auxiliar se stabileşte de fiecare organizaţie în funcţie de profilul şi domeniul ei de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 134. Conducerea organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

(1) Conducerea organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării include: directorul, directorii adjuncţi şi secretarul ştiinţific. Aceştia au calitatea de cadre titulare ale organizaţiei şi sînt aleşi pe un termen de 4 ani sau numiţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) În organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării una şi aceeaşi persoană nu poate ocupa funcţia de director, de director adjunct sau de secretar ştiinţific mai mult de două termene consecutive.

(3) Funcţiile de director, de director adjunct şi de secretar ştiinţific în organizaţiile de drept public din sfera ştiinţei şi inovării pot fi ocupate de persoane cu grad ştiinţific de doctor sau de doctor habilitat în domeniu, cu o vechime în muncă ştiinţifică de cel puţin 4 ani şi calităţi profesionale, manageriale şi morale înalte.

(4) Numărul de directori adjuncţi se stabileşte în statutul organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării în funcţie de direcţiile de cercetare ştiinţifică şi de numărul de angajaţi.

(5) Una şi aceeaşi persoană nu poate ocupa concomitent două posturi de conducere în organizaţia de drept public din sfera ştiinţei şi inovării.

(6) Conducerea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării altele decît cele de drept public se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare, în funcţie de forma lor juridică de organizare.

Articolul 135. Ocuparea funcţiilor ştiinţifice şi de conducere şi eliberarea din ele

(1) Numărul de funcţii ştiinţifice şi de funcţii auxiliare ale organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării se aprobă de către consiliul ei ştiinţific, ţinîndu-se cont de structura, necesităţile şi resursele ei financiare.

(2) Funcţiile ştiinţifice ale organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării se ocupă pe un termen de 4 ani, pe bază de concurs, organizat de aceasta, cu încheierea unui contract individual de muncă între directorul ei şi cercetătorul ştiinţific.

(3) Concursul pentru ocuparea funcţiei ştiinţifice în organizaţia de drept public din sfera ştiinţei şi inovării este transparent şi se anunţă în mijloacele de informare în masă naţionale. La concurs poate lua parte orice persoană care întruneşte condiţiile din prezentului cod şi din alte acte normative.

(4) Condiţiile de participare la concurs şi procedura de alegere a candidaţilor la funcţii ştiinţifice şi de conducere sînt stabilite în statutul organizaţiei şi/sau în alte acte normative interne.

(5) Conducătorii subdiviziunilor organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării se aleg pentru 4 ani (cel mult pentru 3 termene consecutive).

(6) Directorul desfăşoară activitate managerială în bază de contract încheiat cu organizaţia ierarhic superioară. Nerespectarea condiţiilor contractuale are ca efect rezilierea contractului şi demararea procedurii alegerilor.

(7) Eliberarea din funcţiile ştiinţifice şi din cele de conducere se efectuează în condiţiile legislaţiei în vigoare.

(8) Directorul, directorul adjunct şi secretarul ştiinţific ai organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, altele decît cele de drept public, sînt numiţi de fondatori cu respectarea dispoziţiilor prezentului cod şi ale altor acte normative din domeniu.

Articolul 136. Contestarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcţiilor ştiinţifice şi de conducere

Contestaţia cu privire la desfăşurarea şi rezultatele concursului se adresează Academiei de Ştiinţe sau, după caz, organului central de specialitate în cel mult 10 zile de la data expirării termenului de finalizare a concursului şi se soluţionează în cel mult 30 de zile de la data depunerii ei.

Articolul 137. Perfecţionarea personalului de conducere

Personalul de conducere este obligat să se perfecţioneze prin stagii de informare ştiinţifică în domeniu, programe de documentare, schimb de experienţă şi de specializare la nivel naţional şi internaţional, prin cursuri organizate de organizaţii şi societăţi ştiinţifice potrivit unor programe speciale.

Articolul 138. Atribuţiile directorului organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

Directorul organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării:

 1. realizează managementul organizaţiei şi asigură funcţionarea ei eficientă în baza statutului şi a contractului individual de muncă;
 2. organizează elaborarea programelor de activitate a organizaţiei, a planurilor anuale şi de perspectivă de lucrări ştiinţifice şi experimentale, de pregătire a cadrelor şi de desfăşurare a manifestărilor ştiinţifice, organizează controlul îndeplinirii lor, evaluarea lucrărilor finisate;
 3. promovează cooperarea organizaţiei cu centre de profil naţionale şi internaţionale;
 4. prezintă angajaţilor şi organizaţiei ierarhic superioare, în modul şi în termenele stabilite, rapoarte de activitate, date statistice despre activitatea organizaţiei, dări de seamă privind utilizarea banilor publici;
 5. pune în discuţie, la adunarea colectivului de muncă, raportul anual de activitate al organizaţiei;
 6. asigură executarea legislaţiei, a hotărîrilor şi a deciziilor autorităţilor ierarhic superioare;
 7. reprezintă organizaţia în structurile ierarhic superioare, în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu agenţii economici, cu mass-media, cu organizaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
 8. angajează şi eliberează din funcţie în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 9. organizează concursuri pentru ocuparea posturilor vacante, atestarea personalului din sfera ştiinţei şi inovării;
 10. înaintează, conform deciziei consiliului ştiinţific, actele pentru conferirea de titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;
 11. aprobă rezultatele admiterii la studii universitare şi postuniversitare, precum şi rezultatele atestării anuale a auditorilor;
 12. încheie contracte privind efectuarea lucrărilor necesare funcţionării organizaţiei;
 13. este responsabil de eficienţa activităţii organizaţiei, de buna administrare a resurselor umane, materiale şi financiare, conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 139. Atribuţiile directorului adjunct al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

Directorul adjunct al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării:

 1. îndeplineşte atribuţiile delegate de director şi cele prevăzute în statutul şi/sau regulamentul organizaţiei şi în alte acte normative, aprobate de Academia de Ştiinţe, în comun cu organul central de specialitate;
 2. îndeplineşte atribuţiile directorului în absenţa acestuia;
 3. este responsabil de activitatea sa în faţa directorului şi a consiliului ştiinţific.

Articolul 140. Atribuţiile secretarului ştiinţific al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

Secretarul ştiinţific al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării:

 1. acordă asistenţă directorului în organizarea activităţii ştiinţifice şi ştiinţifico-organizatorice;
 2. efectuează controlul asupra îndeplinirii planului de cercetări ştiinţifice şi a hotărîrilor organelor centrale de specialitate;
 3. coordonează lucrările de secretariat;
 4. exercită, în cazul în care nu este prevăzută funcţia de director adjunct, atribuţiile directorului în absenţa lui;
 5. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile statutului şi/sau ale regulamentului organizaţiei, cu fişa postului.

Articolul 141. Atribuţiile şefului subdiviziunii organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

Şeful subdiviziunii organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării:

 1. organizează activitatea subdiviziunii organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării privind elaborarea şi realizarea planului de cercetări ştiinţifice şi experimentale;
 2. este responsabil de calitatea lucrărilor executate;
 3. participă nemijlocit la activitatea din sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 142. Statutul juridic şi constituirea consiliului ştiinţific al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

(1) Consiliul ştiinţific al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării este un organ consultativ.

(2) Consiliul ştiinţific se alege, prin vot secret, de adunarea personalului scriptic al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării pe un termen de 4 ani, din rîndurile cercetătorilor ştiinţifici cu grad şi titlu ştiinţific ai organizaţiei, precum şi din exterior.

(3) Numărul reprezentanţilor personalului de conducere al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării în consiliul ştiinţific nu trebuie să depăşească o treime din numărul total al membrilor acestuia.

(4) Consiliul ştiinţific trebuie să includă membrii titulari şi membrii corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe care activează în organizaţie, preşedintele sindicatului şi preşedintele consiliului tinerilor savanţi.

(5) La şedinţele consiliului ştiinţific pot participa ca invitaţi reprezentanţi ai sindicatelor din domeniul respectiv, ai organelor ierarhic superioare, orice persoane din alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării.

(6) Calitatea de preşedinte al consiliului ştiinţific revine directorului organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 143. Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

Consiliului ştiinţific al organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării:

 1. stabileşte direcţiile strategice şi de perspectivă în sfera ştiinţei şi inovării;
 2. organizează evaluarea tematicii activităţii organizaţiei, a rezultatelor activităţii desfăşurate de subdiviziunile şi colectivele ştiinţifice temporare, de fiecare cercetător ştiinţific, aprobă raportul de activitate al organizaţiei;
 3. în cazul organizaţiei de drept public, alege în funcţie, prin concurs, şefi pentru subdiviziunile acesteia şi cercetători ştiinţifici, în conformitate cu prezentul cod şi cu statutul organizaţiei;
 4. elaborează şi aprobă planurile în sfera ştiinţei şi inovării în funcţie de direcţiile strategice naţionale şi de tendinţele dezvoltării ştiinţei mondiale;
 5. aprobă tema tezelor de doctor/doctor habilitat, conducătorii şi consultanţii lor ştiinţifici;
 6. aprobă rezultatele atestării cercetătorilor ştiinţifici;
 7. examinează probleme privind colaborarea ştiinţifică cu organizaţii similare naţionale şi internaţionale;
 8. alege redactorul-şef şi colegiul de redacţie al ediţiilor ştiinţifice, fondate de organizaţie;
 9. aprobă regulamentele subdiviziunilor organizaţiei, statutul sau regulamentul structurilor economice, tehnologice şi inovaţionale, fondate de organizaţie sau cu participarea ei.

Articolul 144. Statutul organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării

Statutul organizaţiei de drept public din sfera ştiinţei şi inovării, elaborat conform prevederilor prezentului cod şi regulamentului organizaţiei, se aprobă în modul stabilit şi de comun acord cu Academia de Ştiinţe, iar după caz, şi cu organul central de specialitate şi se înregistrează în condiţiile legii.

Articolul 145. Cuprinsul statutului organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

(1) Statutul organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării include:

 1. denumirea, sediul, forma juridică de organizare;
 2. direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifice;
 3. structura organizaţiei;
 4. modul de angajare şi eliberare din funcţii a personalului ştiinţific, auxiliar şi de conducere;
 5. modul de funcţionare a organizaţiei;
 6. modul de alegere a consiliului ştiinţific, funcţiile lui;
 7. atribuţiile personalului din sfera ştiinţei şi inovării;
 8. modalităţile de evaluare şi perfecţionare a personalului din sfera ştiinţei şi inovării;
 9. sursele de finanţare;
 10. modul de înfiinţare, de activitate şi de lichidare a subdiviziunilor şi a colectivelor ştiinţifice temporare.

(2) Statutul poate include şi alte dispoziţii în care reflectă specificul activităţii organizaţiei.

Articolul 146. Finanţarea organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

(1) Organizaţia de drept public din sfera ştiinţei şi inovării este finanţată de la bugetul de stat şi din alte surse, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării poate obţine sprijin sub formă de alocaţii financiare şi sub alte forme (dotări: aparatură, echipamente, instalaţii etc.), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(3) Organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării este în drept să decidă asupra investiţiilor pe care le va efectua din fonduri proprii, din credite bancare, din alte surse constituite conform legii.

(4) Organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării gestionează mijloacele financiare alocate de la bugetul de stat în conformitate cu rezultatele concursului ori cu planul de finanţare aprobat de Academia de Ştiinţe.

(5) Mijloacele alocate de la bugetul de stat în vederea finanţării organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării se utilizează pentru:

 1. cercetări ştiinţifice;
 2. întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale, informaţionale şi a infrastructurii;
 3. organizarea şi desfăşurarea manifestărilor ştiinţifice;
 4. editarea de lucrări şi reviste ştiinţifice;
 5. pregătirea, instruirea continuă şi atestarea cadrelor ştiinţifice;
 6. plata serviciilor comunale.

(6) Mijloacele extrabugetare ale organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării se formează şi se utilizează în conformitate cu actele normative în vigoare, inclusiv pentru soluţionarea problemelor sociale.

Articolul 147. Patrimoniul organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării

(1) Patrimoniul organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării include:

 1. bunurile materiale date în folosinţă de Academia de Ştiinţe şi/sau de organul central de specialitate;
 2. bunurile procurate din mijloace proprii;
 3. proprietatea intelectuală sau bunurile materiale obţinute din cercetări ştiinţifice şi din activităţi de întreprinzător;
 4. bunurile obţinute, în condiţiile legii, din sponsorizări, donaţii, ajutoare umanitare, tehnice etc.

(2) Organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării li se dă în folosinţă terenuri în condiţiile legii.

(3) Normele privind posesiunea şi folosinţa patrimoniului organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării şi dispunerea de el sînt stabilite de legislaţia în vigoare.

(4) Organizaţia de drept public din sfera ştiinţei şi inovării poate da în arendă, cu acordul proprietarului, fără drept de vînzare, încăperi, alte bunuri imobiliare, poate să presteze contra plată servicii în domeniu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.