Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării


Articolul 55. Politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării – prioritate strategică

 1. Susţinerea cercetării-dezvoltării, stimularea unui climat inovaţional stabil reprezintă o prioritate strategică în dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova.
 2. Politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării, parte componentă a politicii social-economice a Republicii Moldova, stabileşte obiectivele, principiile şi mecanismul activităţii statului în această sferă.
 3. Statul elaborează, împreună cu comunitatea ştiinţifică, politica în sfera ştiinţei şi inovării şi o promovează asigurînd baza ei normativă, instituţional-organizatorică şi social-economică, contribuind prin măsuri şi mijloace la desfăşurarea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării.
 4. Statul determină scopul, principiile şi mecanismele activităţii în sfera ştiinţei şi inovării, modul de atragere a investitorilor, asigurînd baza ei instituţional-organizatorică şi social-economică.
 5. Statul stimulează activitatea în sfera ştiinţei şi inovării, asigură susţinerea ei tehnico-materială şi financiară, creează condiţii favorabile pentru absorbţia inovaţiilor.
 6. Politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se realizează de comunitatea ştiinţifică în persoana Academiei de Ştiinţe, în conformitate cu politica economică, financiară şi tehnico-ştiinţifică.

Articolul 56. Scopul şi sarcinile politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării

(1) Scopul principal al politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării este dezvoltarea social-economică şi umană stabilă a Republicii Moldova prin stimularea şi valorificarea maximă a potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi tehnologic, orientat spre crearea şi comercializarea produselor, serviciilor, proceselor moderne, ecologic pure, competitive, precum şi spre valorile unei societăţi democratice, deschise.

(2) Sarcinile politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării sînt:

 1. integrarea complexă a cercetărilor fundamentale şi aplicate în activitatea de inovare din toate sferele vieţii economice, sociale, culturale, politice şi informaţionale a Republicii Moldova;
 2. dezvoltarea şi utilizarea eficientă a potenţialului ştiinţific şi tehnologic;
 3. asigurarea reformei structurale progresive a sferei de producere a mărfurilor şi serviciilor, ridicarea eficienţei şi competitivităţii acestora;
 4. protecţia mediului, a monumentelor naturii şi culturii, utilizarea raţională a resurselor naturale, păstrarea şi dezvoltarea diversităţii biologice şi culturale;
 5. protecţia şi dezvoltarea resurselor informaţionale ale ţării;
 6. consolidarea interconexiunii dintre ştiinţă şi educaţie.

Articolul 57. Principiile fundamentale ale politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării

Politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării se promovează pe următoarele principii fundamentale:

 1. afirmarea ştiinţei şi inovării ca bază a dezvoltării social-economice a Republicii Moldova;
 2. organizarea activităţii pe direcţiile strategice de dezvoltare a sferei ştiinţei şi inovării în funcţie de priorităţile social-economice, culturale şi educaţionale ale ţării şi de tendinţele dezvoltării ştiinţei mondiale;
 3. caracterul raţional al integrării sferei ştiinţei şi inovării naţionale în circuitul internaţional şi regional pe principiile cooperării şi specializării;
 4. concentrarea mijloacelor alocate de stat şi a altor mijloace pe direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării;
 5. racordarea activităţilor în sfera ştiinţei şi inovării la necesităţile social-economice, culturale şi educaţionale ale societăţii;
 6. evaluarea şi selectarea prin concurs a programelor de stat şi a proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării;
 7. valorificarea şi dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnico-ştiinţific şi tehnologic, formarea infrastructurii domeniului de inovare şi de transfer tehnologic;
 8. transformarea obiectelor proprietăţii intelectuale în produse, servicii, procese competitive pe piaţa internă şi externă;
 9. promovarea unei politici financiare, fiscale şi vamale favorabile pentru inovare şi transfer tehnologic;
 10. asigurarea parteneriatului între ştiinţă, învăţămînt, producţie şi sfera financiară;
 11. conformarea activităţii de inovare şi de transfer tehnologic normelor şi principiilor internaţionale;
 12. asigurarea transparenţei în realizarea politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării;
 13. acordarea dreptului la risc motivat în activitatea din sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 58. Direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării

(1) Politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării prevede concentrarea resurselor şi organizarea activităţii pe direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării.

(2) Direcţiile strategice ale ştiinţei şi inovării se identifică în funcţie de tendinţele de pe plan internaţional, de potenţialul naţional, de necesităţile dezvoltării social-economice a ţării.

Articolul 59. Programele de stat în sfera ştiinţei şi inovării

(1) Programul de stat în sfera ştiinţei şi inovării reprezintă un complex de proiecte în această sferă şi principala formă de promovare a politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării.

(2) Programele de stat în sfera ştiinţei şi inovării se definitivează de Guvern şi de comunitatea ştiinţifică în persoana Academiei de Ştiinţe, în funcţie de direcţiile strategice ale activităţii din această sferă. Lista programelor de stat se include în Acordul de parteneriat.

(3) După efectuarea expertizei şi selectarea prin concurs de către Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, în programele de stat din sfera inovaţiilor şi transferului tehnologic se includ proiectele de inovare şi transfer tehnologic propuse de organizaţiile care practică activităţile respective.

(4) Programele de stat în sfera ştiinţei şi inovării sînt finanţate de la bugetul de stat integral sau parţial, conform rezultatelor concursului organizat de Academia de Ştiinţe.

Articolul 60. Proiectele din sfera ştiinţei şi inovării

(1) Se consideră proiecte din sfera ştiinţei şi inovării complexul de măsuri, interdependente prin executori, termene şi resurse, privind soluţionarea unei probleme (atingerea unui scop unic), realizate de organizaţia din sfera ştiinţei şi inovării, destinate:

 1. dezvoltării cunoştinţelor fundamentale şi aplicate, modalităţilor de utilizare a lor;
 2. dezvoltării infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării, perfecţionării utilajului şi echipamentului de laborator, de calcul şi de diagnosticare, a tehnicii editoriale şi poligrafice;
 3. îmbunătăţirii parametrilor tehnico-economici ai tehnologiilor aplicate şi/sau ai producţiei fabricate (lucrărilor executate, serviciilor prestate), care le-ar asigura competitivitate pe piaţa mondială;
 4. creării şi/sau asimilării de tehnologii şi/sau de noi tipuri de produse (lucrări, servicii), care să constituie rezultatul implementării unui obiect de proprietate intelectuală (brevet de invenţie, model industrial, topografie a circuitelor integrate, know-how etc.), pentru care producătorul să deţină documentele necesare (certificat, patentă etc.) sau licenţă eliberată de titularul de drept al obiectului proprietăţii intelectuale ori care să fie elaborate pentru prima dată în Republica Moldova şi/sau să fie mai competitive, să posede parametri tehnico-economici substanţial mai buni şi să ridice nivelul tehnico-ştiinţific şi tehnologic naţional.

(2) De regulă, proiectele sînt parte componentă a programelor din sfera ştiinţei şi inovării executate în cadrul activităţii organizaţiilor din această sferă.

(3) Proiectele trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

 1. să fie orientate spre soluţionarea celor mai importante probleme din dezvoltarea social-economică a statului şi să corespundă direcţiilor strategice ale dezvoltării în sfera ştiinţei şi inovării, reflectate în Acordul de parteneriat;
 2. să conţină noutăţi ştiinţifice sau tehnologice şi să corespundă standardelor profesionale;
 3. să fie argumentate din punct de vedere ştiinţific şi financiar, să definească rezultatele scontate şi modalităţile de monitorizare transparentă a lor.

Articolul 61. Modul de selectare şi de înregistrare a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării

(1) Proiectele şi executanţii lor se selectează prin concurs, anunţat public de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, în bază de expertiză efectuată de experţi independenţi cu participarea reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice, în conformitate cu regulamentul aprobat de Academia de Ştiinţe.

(2) Proiectele din sfera ştiinţei şi inovării, incluse în programe sau calificate drept proiecte independente, se publică, după aprobarea lor de către Academia de Ştiinţe, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se înscriu în Registrul de stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării (în continuare – Registru de stat).

(3) Înregistrarea de stat a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării se efectuează în modul stabilit de Academia de Ştiinţe.

(4) Academia de Ştiinţe eliberează organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării certificat, prin care se confirmă înregistrarea de stat a proiectului.

(5) Certificatul înregistrării de stat a proiectului în sfera ştiinţei şi inovării este valabil pentru termenul stabilit în programul respectiv. După expirarea acestui termen, înregistrarea de stat a proiectului nerealizat şi însemnarea respectivă din Registrul de stat îşi pierd valabilitatea. Informaţia despre acest fapt se publică de Academia de Ştiinţe.

Articolul 62. Obiectele activităţii din sfera ştiinţei şi inovării

Obiecte ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării sînt:

 1. programele, proiectele al căror scop final este obţinerea de noi cunoştinţe în ştiinţele fundamentale şi aplicate, crearea de produse, servicii, procese competitive, noi sau perfecţionate;
 2. rezultatele activităţii din sfera ştiinţei şi inovării, confirmate prin publicaţii ştiinţifice, brevete, patente de autor, care alcătuiesc obiecte ale proprietăţii intelectuale;
 3. procesele organizatorice şi tehnologice cu caracter de producţie, administrativ, comercial, care contribuie la modernizarea structurii şi la îmbunătăţirea calităţii produselor, serviciilor, proceselor;
 4. infrastructura sferei ştiinţei şi inovării.

Articolul 63. Garanţiile de stat în sfera ştiinţei şi inovării

Statul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, garantează subiectelor din sfera ştiinţei şi inovării susţinere:

 1. a programelor şi a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării orientate spre realizarea politicii de stat în domeniu;
 2. a creării şi dezvoltării infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării;
 3. a pregătirii, reciclării şi perfecţionării cadrelor;
 4. a brevetării în străinătate a invenţiilor şi a modelelor industriale din componenţa producţiei autohtone exportate sau care urmează a fi exportată;
 5. a unor anumite activităţi, prin acordarea de subvenţii;
 6. prin garantarea executării obligaţiilor acestora faţă de creditorii şi investitorii autohtoni şi străini;
 7. a creării unor produse autohtone competitive pe piaţa mondială, prin reglementare tarifară şi netarifară;
 8. prin acordarea de înlesniri fiscale şi vamale;
 9. prin acordarea dreptului de utilizare a patrimoniului statului, inclusiv a obiectelor proprietăţii intelectuale;
 10. prin asigurarea protecţiei proprietăţii intelectuale;
 11. prin asigurarea accesului la informaţii, prin diseminarea acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 12. a colaborării internaţionale în sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 64. Politica de personal în sfera ştiinţei şi inovării

Politica de personal este o componentă strategică a politicii de stat în sfera ştiinţei şi inovării. Ea prevede creşterea potenţialului ştiinţific şi intelectual al societăţii, dezvoltarea spiritului creator, propagarea culturii ştiinţifice, creşterea prestigiului muncii în sfera ştiinţei şi inovării, prin stimularea acesteia în funcţie de rezultatele obţinute, de complexitatea şi de calitatea lucrărilor executate.

Articolul 65. Înlesnirile fiscale şi vamale

Înlesnirile fiscale şi vamale pentru practicarea de activităţi în sfera ştiinţei şi inovării se acordă în conformitate cu legislaţia fiscală şi vamală în vigoare.