Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Noţiuni şi definiţii


Articolul 3. Dispoziţii generale

În prezentul cod, noţiunile principale au sensul prevăzut în definiţiile date la art.4-54.

Articolul 4. Cercetare-dezvoltare

Cercetare-dezvoltare – activitate de cercetare ştiinţifică şi activitate de dezvoltare tehnologică luate în ansamblu.

Articolul 5. Cercetare ştiinţifică

Cercetare ştiinţifică – activitate de cercetare fundamentală şi de cercetare aplicată avînd drept componente principale investigaţia ştiinţifică, tehnologia ştiinţifică, produsul ştiinţific şi serviciul ştiinţific.

Articolul 6. Cercetare fundamentală

Cercetare fundamentală – activitate orientată spre dobîndirea de noi cunoştinţe ştiinţifice, spre formularea şi verificarea de noi ipoteze şi teorii.

Articolul 7. Cercetare aplicată

Cercetare aplicată – activitate orientată spre lărgirea cunoştinţelor şi spre utilizarea de cunoştinţe noi în crearea a noi procese, produse şi servicii sau în îmbunătăţirea lor.

Articolul 8. Dezvoltare tehnologică

Dezvoltare tehnologică – activitate de transformare a rezultatelor cercetării ştiinţifice în planuri, scheme şi documentaţii, de materializare a lor în noi procese, produse şi servicii sau de perfecţionare a celor existente pentru a răspunde în mod direct cererii de pe piaţă, incluzînd şi activităţi de inginerie şi proiectare tehnologică, activităţi de fabricare a unui model experimental, realizînd dezvoltarea, transferul şi aplicarea rezultatelor cercetării în economie şi societate.

Articolul 9. Politică de stat în sfera cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic

Politică de stat în sfera cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic (în continuare – sfera ştiinţei şi inovării) – parte componentă a politicii de stat în domeniile social-economic, educativ şi cultural, orientată spre dezvoltarea, coordonarea şi stimularea activităţii în sfera ştiinţei şi inovării, realizată prin generarea de noi idei şi implementarea realizărilor tehnico-ştiinţifice.

Articolul 10. Expertiză

Expertiză – evaluare a programelor, proiectelor, executorilor lor şi a rezultatelor cercetării ştiinţifice.

Articolul 11. Expert independent

Expert independent – persoană juridică sau persoană fizică avînd cunoştinţe, abilităţi şi specializare într-un anumit domeniu şi reprezentîndu-se pe sine.

Articolul 12. Monitorizare

Monitorizare – supraveghere, măsurare şi verificare sistematică a unei activităţi din punctul de vedere al performanţelor şi al eficienţei folosirii resurselor umane, materiale şi financiare, precum şi concepere de măsuri adecvate pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Articolul 13. Cofinanţare

Cofinanţare – finanţare a sferei ştiinţei şi inovării prin cooperarea eforturilor statului, ale agenţilor economici şi ale donatorilor.

Articolul 14. Subiect al sferei ştiinţei şi inovării

Subiect al sferei ştiinţei şi inovării – persoană juridică cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare şi persoană fizică ce desfăşoară pe teritoriul Republicii Moldova activităţi în sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 15. Organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării

Organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării – persoană juridică cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare care, în calitate de activităţi de bază, efectuează cercetări ştiinţifice şi/sau ştiinţifico-tehnologice, ştiinţifico-organizatorice, consulting ştiinţific, practică instruirea cadrelor ştiinţifice prin intermediul studiilor universitare, postuniversitare şi de perfecţionare.

Articolul 16. Organizaţie de drept public din sfera ştiinţei şi inovării

Organizaţie de drept public din sfera ştiinţei şi inovării – organizaţie comercială sau necomercială constituită în baza unui act emis de autoritatea publică (centrală sau locală) şi/sau de Academia de Ştiinţe a Moldovei (în continuare – Academia de Ştiinţe), finanţată integral sau parţial de la bugetul de stat, din mijloacele prevăzute pentru atingerea scopului preconizat în sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 17. Organizaţie de drept privat din sfera ştiinţei şi inovării

Organizaţie de drept privat din sfera ştiinţei şi inovării – organizaţie comercială fondată şi finanţată de persoane fizice sau juridice de drept privat pentru obţinerea de profit în baza activităţii din sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 18. Organizaţie (asociaţie) obştească din sfera ştiinţei şi inovării

Organizaţie (asociaţie) obştească din sfera ştiinţei şi inovării – organizaţie necomercială constituită de persoane fizice şi/sau persoane juridice asociate, în modul prevăzut de lege, prin comunitate de interese, pentru atingerea scopului preconizat în sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 19. Organizaţie de informaţii ştiinţifico-tehnologice

Organizaţie de informaţii ştiinţifico-tehnologice – organizaţie specializată şi subdiviziunile ei care desfăşoară în sfera ştiinţei şi inovării activităţi în domeniul informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 20. Inovare

Inovare – aplicare a rezultatului final, nou sau perfecţionat, al activităţii din domeniul cercetării ştiinţifice şi transferului tehnologic realizat în formă de cunoaştere, produs, serviciu, proces competitive, noi sau perfecţionate, utilizate în activitatea practică şi/sau comercializate pe piaţă.

Articolul 21. Transfer tehnologic

Transfer tehnologic – introducere în circuitul economic a tehnologiilor şi utilajelor specifice, a echipamentelor şi instalaţiilor, a hibrizilor, soiurilor, raselor, stamelor, preparatelor rezultate din cercetare sau achiziţionate, în vederea sporirii eficienţei şi calităţii unor produse, servicii, procese sau obţinerii altora, noi, care sînt cerute pe piaţă sau prin care se adoptă un comportament inovativ, inclusiv activitatea de diseminare a informaţiei, de explicare, de transmitere a cunoştinţelor, de consultanţă, realizîndu-se trecerea unei idei sau tehnologii de la autor la beneficiar.

Articolul 22. Activitate de inovare şi de transfer tehnologic

Activitate de inovare şi de transfer tehnologic – proces de transformare a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, ale elaborărilor practice şi/sau ale altor realizări tehnico-ştiinţifice finalizate (precum şi ale cercetărilor ştiinţifice şi elaborărilor ce ţin de acestea) în cunoştinţe ştiinţifice noi, în produse, servicii, procese, noi sau perfecţionate, care corespund necesităţilor practice şi cerinţelor pieţei şi care sînt supuse procesului de transfer tehnologic şi de comercializare.

Articolul 23. Absorbţie a inovaţiei

Absorbţie a inovaţiei – capacitate a mediului socio-economic de a asimila inovaţia (în special la întreprinderi), de a utiliza, transforma şi lărgi cunoştinţele inovaţionale, de a extinde realizarea acestora în noi produse, servicii, procese.

Articolul 24. Domeniu inovare şi transfer tehnologic

Domeniu inovare şi transfer tehnologic – areal de activitate al producătorilor şi consumatorilor de produse, servicii, procese competitive, noi sau perfecţionate, care include crearea, promovarea, implementarea şi comercializarea inovaţiilor.

Articolul 25. Infrastructură a sferei ştiinţei şi inovării

Infrastructură a sferei ştiinţei şi inovării – totalitate a organizaţiilor care contribuie la desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi de inovare: Academia de Ştiinţe, alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, instituţii financiare, fonduri şi agenţii de susţinere a activităţii în domeniu, business-incubatoare, parcuri de inovare (ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi tehnologice), întreprinderi şi alte organizaţii specializate.

Articolul 26. Membri titulari (academicieni) şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe

Membri titulari (academicieni) şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe – oameni de ştiinţă şi cultură, de o înaltă ţinută civică, cetăţeni ai Republicii Moldova, care s-au distins prin lucrări de mare valoare teoretică sau practică şi au contribuit considerabil la dezvoltarea ştiinţei şi culturii naţionale, specialişti principali notorii în domeniu, aleşi de Adunarea generală a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe.

Articolul 27. Membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe

Membri de onoare ai Academiei de Ştiinţe – personalităţi de prestigiu din străinătate care au obţinut rezultate remarcabile în ştiinţă şi cultură, participă activ la cooperarea tehnico-ştiinţifică cu organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova.

Articolul 28. Doctor Honoris Causa

Doctor Honoris Causa – titlu onorific acordat de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe şi de senatele instituţiilor de învăţămînt superior unor mari personalităţi din domeniul vieţii social-politice, culturale, ştiinţifice din ţară şi din străinătate.

Articolul 29. Acord de parteneriat

(1) Acord de parteneriat – acord al Guvernului cu Academia de Ştiinţe, pentru o perioadă determinată, al cărui obiect de reglementare constă în împuternicirea Academiei de Ştiinţe de a realiza politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării.

(2) Prin delegare către Academia de Ştiinţe a competenţei Guvernului în sfera ştiinţei şi inovării, Academia de Ştiinţe se transformă într-o instituţie publică grevată cu competenţe ale autorităţilor publice în sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 30. Evaluare

Evaluare – apreciere, efectuată de către instituţia publică de acreditare şi atestare, a corespunderii activităţii subiectelor din sfera ştiinţei şi inovării standardelor instituite în domeniul ştiinţific şi ştiinţifico-didactic.

Articolul 31. Acreditare

Acreditare – proces prin care instituţia publică de acreditare şi atestare recunoaşte oficial competenţa organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării şi a personalului ei de a desfăşura activităţi specifice profilului lor, în conformitate cu normele de evaluare şi criteriile de acreditare.

Articolul 32. Certificat de acreditare

Certificat de acreditare – act juridic care confirmă rezultatele evaluării şi acreditării organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 33. Membri instituţionali ai Academiei de Ştiinţe

Membri instituţionali ai Academiei de Ştiinţe – organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării acreditate care funcţionează în cadrul Academiei de Ştiinţe şi sînt finanţate integral de la bugetul de stat.

Articolul 34. Membri de profil ai Academiei de Ştiinţe

Membri de profil ai Academiei de Ştiinţe – organizaţii de drept public din sfera ştiinţei şi inovării acreditate, cu subordonare metodico-ştiinţifică Academiei de Ştiinţe, finanţate integral de la bugetul de stat, prin concurs, pentru cercetări fundamentale. De la bugetul de stat se finanţează prin concurs şi cercetările aplicate, acordîndu-se prioritate proiectelor care vor avea o pondere mai mare de cofinanţare din mijloacele extrabugetare ale acestor organizaţii şi din alte surse nebugetare.

Articolul 35. Membri afiliaţi ai Academiei de Ştiinţe

Membri afiliaţi ai Academiei de Ştiinţe – organizaţii de drept privat din sfera ştiinţei şi inovării acreditate şi organizaţii (asociaţii) obşteşti din această sferă acreditate, alăturate Academiei de Ştiinţe în baza unor raporturi de subordonare şi/sau de colaborare, care beneficiază, prin concurs, de dreptul la finanţare de la bugetul de stat în proporţie de pînă la 40% din costul proiectului din sfera ştiinţei şi inovării, cu condiţia cofinanţării.

Articolul 36. Cercetător ştiinţific

Cercetător ştiinţific – persoană cu studii superioare care aplică cu profesionalism în activităţile din sfera ştiinţei şi inovării calificarea, abilităţile şi cunoştinţele în domeniul ştiinţific respectiv.

Articolul 37. Atestare a cercetătorului ştiinţific

Atestare a cercetătorului ştiinţific – apreciere a nivelului ştiinţific şi a calităţii investigaţiilor cercetătorului ştiinţific, precum şi evaluarea calificării lui ştiinţifice şi/sau a calificării ştiinţifico-didactice în raport cu funcţia deţinută.

Articolul 38. Obiect al proprietăţii intelectuale

Obiect al proprietăţii intelectuale – rezultate ale activităţii intelectuale, confirmate prin drepturile respective ale titularilor asupra utilizării lor, ce includ: obiectele de proprietate industrială (invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate, denumiri de origine ale produselor, mărci de produse şi mărci de servicii, desene şi modele industriale), obiectele dreptului de autor şi ale drepturilor conexe (opere literare, de artă, de ştiinţă etc., inclusiv programe pentru calculator şi baze de date), secretul comercial (know-how) etc.

Articolul 39. Autor (coautor) de informaţie ştiinţifico-tehnologică

Autor (coautor) de informaţie ştiinţifico-tehnologică – persoană fizică sau persoană juridică prin a cărei activitate intelectuală a fost creată informaţia ştiinţifico-tehnologică.

Articolul 40. Bază de date ştiinţifico-tehnologice

Bază de date ştiinţifico-tehnologice – ansamblu de date, structurate într-un anumit mod pe suport material, în formă scrisă, grafică, optică sau electromagnetică, accesibile permanent utilizatorilor de informaţii din sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 41. Bancă de date ştiinţifico-tehnologice

Bancă de date ştiinţifico-tehnologice – sistem informaţional automatizat alcătuit din cel puţin o bază de date ştiinţifico-tehnologice şi dintr-un sistem de căutare, de păstrare şi de prelucrare a informaţiilor.

Articolul 42. Beneficiar de informaţii ştiinţifico-tehnologice

Beneficiar de informaţii ştiinţifico-tehnologice – persoană fizică sau persoană juridică ce beneficiază, direct sau prin intermediar, de date şi documente din fondurile sau sistemele de informaţii ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 43. Diseminare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice

Diseminare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice – transmitere de date, documente şi de rezultate ale experienţei şi activităţii practice, cooperare în vederea promovării acestor informaţii.

Articolul 44. Fond de informaţii ştiinţifico-tehnologice

Fond de informaţii ştiinţifico-tehnologice – totalitate de date şi documente de bază (primare), sistematizate în monografii, culegeri de articole, în broşuri, ediţii periodice, în recomandări, în acte de invenţii, desene şi modele industriale, în informaţii privind mărcile, în documente tehnico-normative, registre industriale, proiecte şi rapoarte din sfera ştiinţei şi inovării, în manuscrise depozitate, în traduceri de literatură şi documente ştiinţifico-tehnologice şi altele asemenea, structurate într-un anumit mod pe suport material, în formă scrisă, grafică, optică sau electromagnetică.

Articolul 45. Informaţie ştiinţifico-tehnologică

Informaţie ştiinţifico-tehnologică – informaţie care reflectă rezultatele activităţii din sfera ştiinţei şi inovării din ţară şi străinătate.

Articolul 46. Infrastructură a sistemului de informaţii ştiinţifico-tehnologice

Infrastructură a sistemului de informaţii ştiinţifico-tehnologice – totalitate de organizaţii care contribuie la derularea procesului informaţional în cadrul activităţii din sfera ştiinţei şi inovării.

Articolul 47. Intermediar de informaţii ştiinţifico-tehnologice

Intermediar de informaţii ştiinţifico-tehnologice – persoană fizică sau persoană juridică împuternicită de autor (coautor) sau de un alt titular de drept să comercializeze produse informaţionale ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 48. Produs informaţional ştiinţifico-tehnologic

Produs informaţional ştiinţifico-tehnologic – rezultat materializat al activităţii de creaţie a serviciilor informaţionale destinat satisfacerii necesităţilor beneficiarilor de informaţii ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 49. Produs informaţional ştiinţifico-tehnologic colectiv

Produs informaţional ştiinţifico-tehnologic colectiv – produs informaţional ştiinţifico-tehnologic realizat de două sau mai multe persoane fizice din iniţiativa şi/sau sub conducerea unei persoane fizice sau juridice.

Articolul 50. Producător (furnizor) de informaţii ştiinţifico-tehnologice

Producător (furnizor) de informaţii ştiinţifico-tehnologice – persoană fizică sau persoană juridică împuternicită de titularul de drept să asigure ansamblul acţiunilor de obţinere, colectare, stocare, prelucrare, utilizare şi diseminare a informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 51. Resurse de informaţii ştiinţifico-tehnologice

Resurse de informaţii ştiinţifico-tehnologice – informaţii ştiinţifico-tehnologice acumulate şi structurate în fonduri, în fişiere şi în baze de date.

Articolul 52. Sistem de informaţii ştiinţifico-tehnologice

Sistem de informaţii ştiinţifico-tehnologice – ansamblu de resurse şi mijloace informaţionale şi birotice necesare acumulării, prelucrării şi diseminării informaţiilor ştiinţifico-tehnologice în vederea satisfacerii necesităţilor beneficiarilor.

Articolul 53. Servicii informaţionale

Servicii informaţionale – activităţi şi prestaţii informaţionale ce includ obţinerea, colectarea, stocarea, prelucrarea şi diseminarea informaţiilor ştiinţifico-tehnologice.

Articolul 54. Titular de drept

Titular de drept – titular al dreptului exclusiv de autor asupra informaţiilor ştiinţifico-tehnologice din sfera ştiinţei şi inovării, autor (coautor) sau o altă persoană fizică ori juridică învestită cu drepturi patrimoniale asupra produselor informaţionale ştiinţifico-tehnologice.